ข้อสังเกตุและสิทธิที่ควรรู้สำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับ การขายตรงและการตลาดแบบตรง

ที่มา : พระราชบัญญัติ ขายตรงและการตลาดแบบตรง พ..2545 , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ,

        http://www.ocpb.go.th/images_news/%7B66428ADE-8128-43AA-9524-67458282B6FB%7D_direct_selling_act.pdf  ; วันที่สืบค้น 24/02/2552.

สายด่วนร้องทุกข์โทร 1166

 

       จากที่เราได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจขายตรง เนื่องด้วยอาชีพนักการตลาด ทำให้เราทราบหลายๆ อย่างเพิ่มเติมและอยากให้เพื่อนๆ หรือผู้บริโภคได้รู้ข้อเท็จจริง หรือได้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เพื่อให้สามารถรับมือ 555 จะว่ารับมือก็ดูจะรุนแรงไปหน่อย เอาเป็นว่า หากได้รับการแนะนำจากบุคคลที่รู้จักให้สมัครเป็นตัวแทน/ให้ซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง ที่ปัจจุบันมีมากมายเหลือเกิน เราจะได้รู้ว่าสิทธิที่เรามีมีอะรบ้างนะคะ

 

1. การขายตรงและการตลาดแบบตรง คืออะไร

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติ ขายตรงและการตลาดแบบตรง พ..2545 :

 

ขายตรงหมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปรกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

การตลาดแบบตรงหมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จำหน่ายอิสระตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ

 

 2. “ผู้จำหน่ายอิสระและตัวแทนขายตรงคืออะไร

ผู้จำหน่ายอิสระหมายความว่า บุคคลที่ได้รับการโอนกรรมสิทธ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและนำสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค

 

ตัวแทนขายตรง หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้นำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค

 

 3.การประกอบธุรกิจขายตรง :บางส่วนบางตอนที่เราๆ ต้องรู้ ปล.ตัดมาคะไม่ได้เอามาทั้งหมดเด๋วไม่อยากอ่านกัน 

       มาตราที่ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัตินี้

 

       มาตราที่ 21 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของตนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนตามมาตรา 38

แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องมีลักษณะ ดังนี้

-          ต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้า

-          ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล

-          ต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง หรือเป็นไปได้จริงและอย่างเปิดเผยชัดเจน 

       มาตราที่ 22 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงจากผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างในอัตราสูงกว่าที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

       มาตรา 23 สัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

             (1) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทน

             (2) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

             (3) เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือ หรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจคืนจากผู้จำหน่ายอิสระ ตลอดจนกำหนดระยะเวลาที่ผู้จำหน่ายอิสระสามารถใช้สิทธิดังกล่าว

             ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้นำมาใช้บังคับแก่ตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้าง

          อันนี้สำคัญคะเรื่องสัญญาต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเพราะอาจตกหลุมพลางได้

 

       มาตราที่ 25 เมื่อผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิการคืนสินค้า วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่ซื้อไปจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงซื้อคืนตามราคาที่ผู้จำหน่ายอิสรได้จ่าย ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิคืน แต่ในกรณีที่สัญญาตามมาตรา 23 สินสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงมีสิทธิหักค่าดำเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และมีสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา 23 ที่ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระได้

 

       มาตรา 33 ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากการขายตรงหรือจากการขายผ่านตลาดแบบตรงผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสำหรับธุรกิจขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้

             บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับประเภท ราคาหรือชนิดของสินค้าหรือบริการตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

 

        มาตรา 34 ผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา 33 ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

             (1) ส่งคืนสินค้าไปยังผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ในกรณีการขายตรง หรือส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในกรณีตลาดแบบตรง

 

             (2) เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาเว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพ เมื่อพ้นกำหนดนั้นแล้ว ผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้

 

             ผู้บริโภคที่เลือกปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (2) มีหน้าที่ต้องส่งคืนสินค้าให้ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี มารับคืน ณ ภูมิลำเนาของผู้บริโภค แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ขอให้ผู้บริโภคส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์โดยเรียกเก็บเงินปลายทาง ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (2) ผู้บริโภคต้องส่งคืนสินค้านั้นตามคำขอของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว      

            ถ้าสินค้าเป็นของใช้สิ้นเปลือง ผู้บริโภคมีหน้าที่คืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้ก่อนใช้สิทธิเลิกสัญญา 

          หลักเกณฑ์และวิธีการในการคืนสินค้าและบริการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

             ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับคืนเงินที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการซื้อสินค้านั้น             

       มาตรา 35 ภายใต้บังคับมาตรา 34 หากสินค้าหรือบริการนั้นบุบสลาย หรือสูญหายเพราะความผิดของผู้บริโภค หรือผู้บริโภคได้ทำให้การคืนสินค้าหรือบริการกลายเป็นพ้นวิสัย ให้ผู้บริโภคชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเปิดการประกอบหรือการผสมเพื่อใช้สินค้าหรือบริการ  

        มาตรา 34 เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ให้ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา

             ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงินตามจำนวนและภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นชำระเบี้ยปรับตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       ขอสังเกตุ>สินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง< : กรณีที่ผู้บริโภคใช้สินค้าตามปรกติวิสัยแล้วเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น ลองใช้แชมพูแล้วไม่ชอบ สามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน และผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งคืนสินค้า      

       เมื่อการรับประกันคืนเงินเต็มจำนวนนั้นเป็นไปตามกฎมายขายตรง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวอ้างว่า เพราะสินค้าเค้าดีจริงจึงรับประกันความพึงพอใจนั้นอยากให้ท่านลองพิจารณาด้วยดุลพินิจของท่านว่ามันเป็นอย่างที่เค้าว่าหรือเพราะกฎหมายควบคุม ^^! ***

       นี่เป็นเพียงบางส่วนบางตอนที่เราเอามาให้ทราบกันคะ  หากต้องการรู้ลึกรู้จริงแบบเอาทุกเม็ดสามารถดูได้ตาม Link ด้านบนนะคะ ***

Comment

Comment:

Tweet

surprised smile ยาวเฟ่อร์ อ่านไม่ครบเลย confused smile

#12 By TAA (49.231.98.34, 37.228.104.36) on 2013-09-25 07:28

สวัสดีครับ คือผมอยากเป็นธุรกิจเครือข่ายเป็นของตัวเองอ่ะครับ เเต่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเลย อยากหาที่ปรึษาครับ sad smile สะดวกติดต่อลองคุยถึงเนื้องานได้หรอป่าวครับ 089-7038895

#11 By ณรงค์ศักดิ์ (103.7.57.18|49.49.205.106) on 2012-08-22 15:29

เท่าที่อ่านดูผมว่า ข้อ 1 คำจำกัดความเรื่อง ตลาดแบบตรง ไม่ถูกนะครับ ผมเพิ่งอ่าน พ.ร.บ ฉบับเต็มเมื่อซักครู่ เขาบอกว่า เป็นการทำการตลาดโดยผ่านการสื่อสารข้อมูลต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างไกล ให้ตอบกลับเพื่อใช้สินค้า (เช่น ผ่านอินเตอร์เนต โทรศัพท์ เป็นต้น)
ต่างกับขายตรงที่ว่าขายตรงจะเข้าไปเสนอขายโดยตรงกับผู้บริโภค

#10 By กด (119.31.77.154) on 2010-09-26 17:35

ขอบคุณครับละเอียดยิบดี

#9 By ค้าขาย (180.183.37.202) on 2010-08-30 21:13

goods

#8 By neolife (58.11.1.56) on 2010-07-18 17:24

goods

#7 By neolife (58.9.15.49) on 2010-07-15 19:49

open-mounthed smile

#6 By (119.42.77.239) on 2010-06-09 16:14

#5 By (118.174.65.44) on 2010-02-07 12:54

ผมเองก็เขียนเว็บเกี่ยวกับขายตรงเอาไว้ด้วยครับ

http://geravet.blogspot.com/

#4 By nin (125.24.178.114) on 2009-12-07 18:16

angry smile

#3 By (117.47.4.113) on 2009-10-22 12:58

ขอบคุณครับ :3

#2 By เสือม้า►►► on 2009-07-29 13:46

โห ยาวเหยียดเลยcry